พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกส
ศูนย์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติบำบัดศูนย์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติบำบัด ศัลยกรรมความสวยความงามศัลยกรรมความสวยความงาม ศูนย์รักษาโรคและคลินิกเฉพาะทางศูนย์รักษาโรคและคลินิกเฉพาะทาง Facebook Facebook Google+ Google+
ภาษาไทย English language Russia language

วิสัยทัศน์ (Vision)

          เป็นโรงพยาบาล ที่ให้การรักษาพยาบาลและมีบริการที่ดีเทียบเท่ามาตรฐานสากล


พันธกิจ (Mission)

          ให้การดูแลรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามสาขา และทีมบุคลกรที่มีคุณภาพ มีระบบการทำงานที่ปลอดภัย รวดเร็ว ภายใต้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้ได้การบริการที่ดีแบบมืออาชีพ


ค่านิยม (Values)

 •         Customer focus - คิดถึงผู้ป่วย ผู้รับผลงานเสมอ

 •         Integrity - มีสำนึกในสิ่งที่ถูกต้อง

 •         Rapid Response - รวดเร็วอย่างมีคุณภาพ

 •         Team Work - ร่วมฟัง ร่วมคิด ร่วมทำ

 •         Efficiency - มีประสิทธิภาพ

 •         Continuous Performance Improvement” - ปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง


 • เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ

           พนักงานมีความสุข ผู้ป่วยปลอดภัย ผู้รับบริการพึงพอใจสูง มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผลประกอบการเติบโต