พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกส
ศูนย์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติบำบัดศูนย์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติบำบัด ศัลยกรรมความสวยความงามศัลยกรรมความสวยความงาม ศูนย์รักษาโรคและคลินิกเฉพาะทางศูนย์รักษาโรคและคลินิกเฉพาะทาง Facebook Facebook Google+ Google+
ภาษาไทย English language Russia language

พันธกิจ (Mission)

          เรามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อให้บริการทางการแพทย์และการบริการในระดับมาตรฐานสากล โดยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เฉพาะด้านในหลายสาขา มีการพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง พร้อมความเอาใจใส่ในแบบเอกลักษณ์ความเป็นไทย และคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย รวมทั้งจริยธรรมวิชาชีพ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ และการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนขององค์กร


วิสัยทัศน์ (Vision)

          เราเป็นสถานพยาบาลทางการแพทย์ที่ให้บริการอย่างมีมาตรฐานระดับสูงด้วยคุณภาพระดับสากล เพื่อความไว้วางใจและพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ


นิยามการบริการ

          ดูแลเอาใจใส่สุขภาพคุณ หรือ “Caring for Your Health”


ค่านิยม (Values)

          บุคลากรของโรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอสปฏิบัติหน้าที่บนพื้นฐานของค่านิยมองค์กรที่เรียกว่า “CIRTEC” ซึ่งประกอบไปด้วย


  • C” - เน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง (Customer Focus)

  • I” - ความซื่อสัตย์และจริยธรรมในวิชาชีพ (Integrity)

  • R” - ให้การตอบสนองฉับไว (Rapid Response)

  • T” - ทำงานเป็นกลุ่ม (Team Work)

  • E” - เน้นความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)

  • C” - พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous Performance Improvement)